Default welcome msg!

Regulamin zakupów

 HERTZ POLSKA - STANDARDOWE WARUNKI NAJMU


1.
Wynajem i zwrot samochodu
1.1
Wynajmujący w ramach Umowy Najmu przekaże Najemcy samochód w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń
i usterek. Samochód posiada kompletne wyposażenie, pełny zbiornik paliwa oraz zostanie wydany z kompletem
dokumentów i jednym kompletem kluczy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu samochodu powinny zostać zgło
-
szone Wynajmującemu w momencie jego wydawania. Złożenie przez Najemcę podpisu na Umowie Najmu oraz na
Raporcie Uszkodzeń Przed/Po Wynajmie bez dodatkowych uwag, jest jednocześnie potwierdzeniem, iż Najemca
dokonał odbioru samochodu nie wnosząc zastrzeżeń, co do jego stanu technicznego, wyglądu oraz wyposażenia,
jak również warunków najmu.
1.2
Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia,
w stanie w jakim go wynajął, w miejscu i w dniu określonym w Umowie Najmu. Wynajmujący zastrzega sobie
prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i odebrania samochodu od Najemcy na koszt Najemcy,
w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu.
1.3
Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu, każdorazowej zmiany wskazanego w Umowie
Najmu miejsca lub terminu zwrotu samochodu, celem uzyskania akceptacji Wynajmującego na taką zmianę
wraz z informacją na temat ewentualnych opłat dodatkowych z tego tytułu. Zwrot samochodu w miejscu i/lub
terminie, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Wynajmującego, nie powoduje zwolnienia Najemcy
z odpowiedzialności za samochód do momentu jego faktycznego odbioru przez Wynajmującego.
1.4
W przypadku korzystania z urządzeń dodatkowych, w postaci nawigacji GPS czy Routera WIFI, Najemca zobowiąza-
ny jest do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami użytkowania tych urządzeń, które stanowią integralną część
warunków najmu.

2. USZKODZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ ITD

W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży samochodu albo jego wyposażenia, Najemca, ponosi odpowiedzialność
za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i warunków najmu.
W szczególności Najemca może zostać zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego z powodu
zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli Najemca lub kierowca, któremu powierzył on
samochód, naruszył przepisy prawa, warunki najmu, przepisy drogowe lub zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach.
Z tytułu utraconych wpływów Wynajmujący może domagać się odszkodowania odpowiadającego opłacie za wynajem
zawierającej dzienną opłatę do dnia, w którym pojazd lub nowy pojazd będzie w dyspozycji Wynajmującego. Odpowie
-
dzialność Najemcy może być ograniczona, w przypadku wykupienia przez Najemcę opcji, Collision Damage Waiver (CDW)
i/lub Super Collision Damage Waiver (SCDW) i/lub Theft Protection (TP) i/lub Super Cover (SC) i/lub Glass Protection (GP),
w zakresie i na zasadach właściwych dla poszczególnych opcji, które zostały opisane poniżej.

3.OPŁATY
3.1
Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty podane w Umowie Najmu lub wymienione w aktualnych
cennikach.
3.2
Koszt wynajmu jest wyliczany jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od wskazanego w Umowie Najmu
momentu rozpoczęcia wynajmu.
3.3
Jeżeli samochód nie zostanie zwrócony przez Najemcę w ustalonym w Umowie Najmu miejscu (punkcie zwrotu
samochodu) i/lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej
stawki wynajmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowymi, za każdy dzień lub część dnia zwłoki
w zwrocie samochodu.


4. WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU
4.1
W okresie korzystania z samochodu Najemca zobowiązany jest do:
a)
przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z samochodu, w tym prawa o ruchu
drogowym;
b)
prawidłowego zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samo
-
chodu; odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą utratą lub zniszczeniem dokumentów oraz kluczyków
lub urządzenia GPS czy Routera WIFI (jeżeli Najemca z nich korzysta) i nie pozostawianie ich w samochodzie,
jak również innych wartościowych przedmiotów widocznych z zewnątrz);
c)
wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt obsługi codziennej samochodu, obejmującej sprawdzanie
i uzupełniania płynów, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł;
d)
stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym
lub/i dokumentacji technicznej samochodu;
e)
utrzymywania samochodu w należytej czystości.
4.2
Najemca nie może używać wynajętego samochodu:
a)
do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
b)
do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłą-
czyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;
c)
do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
d)
do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym samochodu;
e)
w wyścigach, rajdach lub zawodach;
f )
gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkoty
-
ków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;
g)
wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;
h)
przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego po
-
przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, w Umowie Najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo
jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego
wieku;
i)
poza granicami kraju, w którym nastąpił wynajem, bez pisemnej zgody Wynajmującego;
j)
na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego.
4.3
Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza.
W przypadku uszkodzenia przez Najemcę wnętrza samochodu (łącznie z wnętrzem bagażnika) Najemca jest
odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody. Do tego typu uszkodzeń zaliczamy np. wypalone dziury
w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników, progów, wewnętrznych elementów karoserii, kla-
mek, zamków itp.
4.4
W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty (w tym zgubienia lub zniszczenia) dokumentów i/lub kluczyków
samochodu, Najemca ponosi faktyczne koszty usprawnienia samochodu (wymiany zamków, przerejestrowania po
-
jazdu) + zryczałtowane odszkodowanie za każdy dzień przestoju samochodu w kwocie 300 (trzystu) złotych brutto,
które stanowi ekwiwalent utraconych korzyści z tytułu czasowego wyłączenia samochodu z eksploatacji.
4.5
W przypadku, jeżeli Wynajmujący, na wniosek organów ścigania lub administracji, zobligowany będzie do udzie
-
lenia pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem
lub przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej
opłaty/kary z tytułu naruszenia przez Najemcę jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzysta-
niem z samochodu, to Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną z tego
tytułu w kwocie 123 (stu dwudziestu trzech) złotych brutto.

5. UBEZPIECZENIE
Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącz-
nie tym osobom, które używają samochód za jego zgodą. Warunki ubezpieczenia OC pozostają do wglądu, na życzenie
Najemcy.

6. USZKODZENIA, KOLIZJE I KRADZIEŻE
6.1
Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię lub utratę (w tym
kradzież) samochodu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia. Najemca zawsze
zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia. Najemca bez zgody
Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie jakichkolwiek napraw.
6.2
W przypadku kolizji z udziałem wynajmowanego samochodu lub kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia,
Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję o kradzieży i równocześnie
zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wynajmującemu pro
-
tokół Policji sporządzony na okoliczność kolizji / kradzieży. Najemca powinien ponadto dołożyć starań, aby w miarę
posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków kolizji,
kradzieży lub uszkodzenia samochodu, w tym w szczególności informacje o wystawcy i numerze polisy ubezpiecze
-
niowej OC sprawcy wypadku (jeżeli nie jest nim Najemca).
6.3
Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub ubezpieczycielowi samochodu
we wszystkich postępowaniach związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu lub/i jego wyposażenia do jakich doszło w okresie najmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
6.4
Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z powyższych obowiązków, w szczególności niedostarczenia Wynajmu-
jącemu protokołu Policji dokumentującego kolizję lub kradzież, powoduje wyłączenie ochrony Najemcy wynikają-
cej z wykupionych opcji CDW (SCDW), TP i/lub SC.

7. ODPOWIEDZIALNOść WYNAJMUJĄCEGO
7.1
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których
nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu
drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów.
Wszelkie mandaty / opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najem-
ca, z uwzględnieniem punktu 4.5.
7.2
Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie
w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały
umyślnie lub przez zaniedbanie z jego strony.
7.3
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił (zagubił) lub pozostawił
w samochodzie.

8. KIEROWCY
8.1
Kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana w Umowie Najmu. Inna osoba fizyczna
może być kierowcą samochodu wyłącznie w przypadku jej wskazania w Umowie Najmu (jako dodatkowego
kierowcę) i wniesienia z tego tytułu opłaty wg aktualnego cennika. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie działania osób, którym w okresie najmu powierzył prowadzenie samochodu.
8.2
Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców/kierowców, którzy posiadają
prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz.U. z dnia 24.02.1988 r.).

9. DANE PERSONALNE
Motorent Sp. z o.o. z siedzibą 04-193 Warszawa, ul. Ostrobramska 34, jako Administrator danych osobowych
Najemcy, przetwarza je zgodnie z art.23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy oraz zapewnia Najemcy realizację
uprawnień wynikających z w/w Ustawy, w szczególności umożliwia Najemcy uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, jak i ich poprawianie.

10. SIEDZIBA I WŁAŚĆIWOŚĆ SĄDU
Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podle
-
gają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo, wedle uznania strony powodowej, ze względu na
siedzibę/miejsce zamieszkania strony pozwanej lub właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania Umowy
Najmu, przez które przyjmuje się miejsce wydania samochodu Najemcy.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJEMCY
11.1
Zawierając Umowę Najmu, Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za samochód wybierając odpo
-
wiednią opcję z oferty Wynajmującego oraz uiszczając dodatkową opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem pod
warunkiem wykupienia podstawowych opcji CDW i TP.
11.2
Wynajmujący w ramach usługi wynajmu samochodu udostępnia następujące opcje:
a) Collision Damage Waiver (dalej: „CDW”), ewentualnie uzupełnione o Super collision Damage Waiver (dalej: „SCDW”)
– wykupując opcje CDW odpowiedzialność Najemcy, za uszkodzenie samochodu, zostaje ograniczona do wysokości udziału lub, w przypadku dokupienia opcji SCDW do 50% udziału
własnego przewidzianego dla opcji CDW. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji CDW/SCDW nie
obejmuje uszkodzeń lub utraty: kół (felg, kołpaków, opon), lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza samochodu (wraz z wnętrzem bagażnika), podwozia (w tym tłumika, miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych;
b)
Theft Protection (dalej: „TP”)
– wykupując opcje TP odpowiedzialność Najemcy na wypadek kradzieży
samochodu zostaje ograniczona do wysokości udziału własnego;
c) Super cover (dalej: „Sc”)
– wykupując opcje SC odpowiedzialność Najemcy, za uszkodzenie samochodu
lub na wypadek kradzieży samochodu zostaje zniesiona. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji
SC nie obejmuje uszkodzeń: kół (felg, kołpaków, opon), lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza samochodu
(wraz z wnętrzem bagażnika), podwozia (w tym tłumika, miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych;
d) glass Protection (dalej: „GP”)
– wykupując opcje GP odpowiedzialność Najemcy za wybicie lub uszkodzenie szyb w samochodzie zostaje zniesiona.

11.3
Wykupienie którejkolwiek z opcji wskazanych powyżej w pkt. 11.2 nie będzie skuteczne i nie spowoduje
wyłączenia odpowiedzialności Najemcy za szkodę w pełnej wysokości, w przypadku niedopełnienia przez Na-
jemcę obowiązków przewidzianych na wypadek uszkodzenia lub kradzieży samochodu lub jego wyposażenia,
szczegółowo określonych w punkcie 6 powyżej lub w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez Najemcę lub osobę, której powierzył prowadzenie samochodu, obowiązujących przepisów prawa
lub warunków najmu.

12. UBEZPIECZENIE OSOBOWE
(PI)
Najemca zawierając Umowę Najmu ma możliwość wykupienia (według stawki podanej w aktualnym cenniku)
ubezpieczenia osób podróżujących samochodem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykupując powyższą
opcję, Najemca uzyskuje prawo do odszkodowania, które mu przysługuje z racji ubezpieczenia osobowego zgodnie
z obowiązującym cennikiem.