Default welcome msg!

Regulamin Serwisu Internetowego hertzpoland.pl

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

HERTZPOLAND.PL

 

                                                                                                                                               I.            Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z utworzonego i zarządzanego przez Usługodawcę Serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.hertzpoland.pl. oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników korzystających z Serwisu.

2.         Poniższym pojęciom używanym w Regulaminie zostaje nadane następujące znaczenie:

a)         Hasło – ustalany w Serwisie przez Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych, wymaganych dla autoryzacji dostępu do Konta;

b)         Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

c)         Konto – część Serwisu, w ramach której Użytkowni może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;

d)         Login – adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta;

e)         Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą;

f)          Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami;

g)         Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika;

h)         Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wynajmu w oznaczonym czasie oraz w wybranym Punkcie wynajmu, określające szczegóły świadczonej Usługi oraz inne treści przewidziane prawem;

i)           Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem www.hertzpoland.pl;

j)           Usługa (Usługi) – usługa krótkoterminowego wynajmu samochodu za wynagrodzeniem, świadczona przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności w ramach ogólnoświatowego systemu Herz Rent a Car;

k)         Usługodawca – Motorent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (licencjobiorca Hertz Rent a Car) z siedzibą w Warszawie (04-193), ul. Ostrobramska 34, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037337 posiadającą Regon 010267209, NIP 522-000-51-66;

l)           Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827);

m)       Umowa wynajmu – umowa, której przedmiot stanowi Usługa zawierana w wyniku dokonanej Rezerwacji;

n)         Użytkownik – (i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, (ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu;

3.         Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, który umożliwia Użytkownikom:

a)         zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie,

b)         dostęp do Konta,

c)         informowanie o dostępnych Usługach i promocjach,

d)         dokonywanie przez Użytkowników Rezerwacji,

e)         komunikację dotycząca Usług oraz aktywności w Serwisie,

f)          wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Serwisu z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego.

4.         Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

5.         O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Usługodawcy, znaki towarowe i treści cyfrowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

6.         Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

                                                                                                                   II.            Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

1.  Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko z aktywnym dostępem do sieci Internet

2.  Niezbędna jest, aby przeglądarka internetowa miała ustawione kodowanie UTF-8 (domyślny format).

3.  Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

4.  Serwis będzie działał w pełni poprawnie tylko w przypadku używania poniższych rodzajów przeglądarek:

a.   Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

b.  Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies

c.   Google Chrome w wersji 56 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies

d.  Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies

 

 

1.  Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez przeglądarka oraz system operacyjny itp.

2.  Możliwość korzystania z Serwisu może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.

                                                                                                       III.            Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

1.         Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.         Z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkowni formularza rejestracyjnego i założenia Konta albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Użytkownika z Serwisu zawarta zostaje na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.         Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie za pośrednictwem którego Użytkownik założy swoje Konto.

4.         Podczas zakładania Konta (rejestracji) Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, pełne i dokładne informacje wymagane przez Usługodawcę.

5.         Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim swojego Hasła, niezbędnego do zalogowania się do Serwisu.

6.          Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Usługodawca usunie wskazane Konto bez zbędnej zwłoki, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Serwisu.

7.         Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania Konta w serwisie na osoby trzecie.

8.         Użytkownik jest uprawniony do administrowania swoim kontem w Serwisie, w szczególności do dodawania i aktualizowania danych i informacji w ramach swojego Konta.

9.         W Koncie Usługodawca udostępnia historię Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Serwisu.

10.      Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

11.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

12.      Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243). Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

13.      Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)         korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)         niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;

c)         niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

d)         korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e)         korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f)          korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

2.         Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

3.         Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, w tym dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

a)         podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

b)         naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, w szczególności innych Użytkowników,

c)         działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne dokonywanie Rezerwacji, które następnie są anulowane.

Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

14.      Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

15.      Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników.

 

  1. Dokonywanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu

1.         Zgodnie z podstawową funkcjonalnością Serwisu, Użytkownik za jego pośrednictwem może dokonywać Rezerwacji Usług.

2.         Informacje o Usługach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

3.         Dokonanie Rezerwacji wymaga założenia przez Użytkownika w Serwisie Konta.

4.         Dokonanie Rezerwacji przez Użytkownik polega na określeniu szczegółów Usługi, jaka ma zostać wyświadczona na rzecz Użytkownika oraz miejscu i terminie zawarcia Umowy najmu, poprzez podejmowanie przez Użytkownika kolejnych czynności, zgodnie i w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.

5.         W ramach dokonywania Rezerwacji, Użytkownik za pośrednictwem Serwisu poinformowany zostanie o warunkach, na jakich będzie świadczona Usługa i warunkach Umowy najmu, w tym w szczególności wymogach jakie Użytkownik musi spełniać, aby możliwe było skorzystanie przez niego z Usługi, jak również danych jakie musi podać Użytkownik, obowiązujących warunkach wynajmu, cenach i zasadach płatności, anulowania Usługi, odpowiedzialności za szkody, zasadach składania reklamacji dotyczących Usług oraz innych elementach świadczonych Usług.

6.         Standardowe warunki najmu stosowane przez Usługodawcę w ramach świadczonych Usług podane zostały w stopce Serwisu.

7.         Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

8.         Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Rezerwacji dokonywanych przez Konsumentów, Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej Rezerwacji na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, co jednak nie wyklucza prawa do rezygnacji z Usługi na warunkach ustalonych w ramach dokonanej Rezerwacji.

 

                                                                                                        V.            Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1.         Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

2.         Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).

3.         Użytkownik może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: Warszawa (04-193), ul. Ostrobramska 34 telefonicznie na numer kontaktowy podany w Serwisie lub za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego podanego w Serwisie. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego lub mailowego zgłoszenia.

4.         Użytkownik może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownik roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5.         W Reklamacji Serwisu Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.

6.         Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

                                                                         VI.            Odpowiedzialność Usługodawcy związana z funkcjonowanie Serwisu

1.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

2.         Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3.         Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5.         Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

 

                                                                                                                             VII.            Pozostałe prawa i obowiązki

1.         Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

2.         Użytkownik, który posiada Konto rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3.         Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika o tym na adres e-mail podany w Koncie, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

4.         Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

5.         Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Użytkownik zostanie poinformowany, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie oraz po zalogowaniu się na Koncie.

 

                                                                                                 VIII.            Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1.         Założenie w Serwisie Konta wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.

2.         Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz używania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

3.         Administratorem danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) spółka Motorent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (licencjobiorca Hertz Lease) z siedzibą w Warszawie (04-193), ul. Ostrobramska 34, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037337 posiadającą Regon 010267209, NIP 522-000-51-66;

4.         Użytkownik w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.

                                                                                                                                                             IX.            Spory

1.         Rozstrzyganie sporów dotyczących korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.         Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

                                                                                                                    X.            Postanowienia przejściowe i końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3.         Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie bez dodatkowych opłat.

4.         Regulamin wchodzi w życie […]